Regulamin

REGULAMIN

I. Określenie usługodawcy

Właścicielem serwisu jest:
AMPER SERWIS KOMPUTEROWY Dariusz Kuczyński
58-260 Bielawa  ul.Piastowska 9
NIP: 882151817
REGON: 368160299
791-200-084 / 530-005-020
amperserwis17@gmail.com

II. Słownik

1. Serwis – AMPER SERWIS KOMPUTEROWY Dariusz Kuczyński
58-260 Bielawa  ul.Piastowska 9
2. Klient – osoba zlecająca naprawę

III. Postanowienia ogólne

1. Zakres działalności Serwisu obejmuje:
• naprawę  sprzętu komputerowego ,telefonów
2. Serwis przyjmuje zlecenia zarówno od osób prywatnych, a także od firm.
3. Zlecenie może być złożone drogą:
• mailową,
• telefoniczną,
• osobiście dostarczając urządzenie do siedziby Serwisu
4. W przypadku formy naprawy ” SERWIS WYSYKOWY “, klient zgłasza usterkę i przekazuje dane potrzebne do otwarcia zlecenia w formularzu dostępnym Tutaj. W odpowiedzi klient dostaje numer zgłoszenia, kontaktujemy się z klientem w celu potwierdzenia zgłoszenia . Następnie przesyłamy  list przewozowy do wydrukowania i naklejenia na przesyłkę oraz protokół dla kuriera
5. Klient zobowiązuje się do podania danych potrzebnych do pełnego uzupełnienia protokołu przyjęcia sprzętu.

IV. Usługi odpłatne

1. Po przyjęciu zlecenia Serwis zobowiązuje się do diagnozy sprzętu i wyceny, którą przedstawi klientowi poprzez  drogę mailową.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do korekty wyceny. Wynika to z faktu, iż podczas próby naprawy wyjdą na jaw dodatkowe usterki.
3. Istnieje możliwość indywidualnych uzgodnień kosztów i warunków naprawy oraz formy płatności.
4. Wycena jest ważna przez 14 dni kalendarzowych od chwili poinformowania o niej Klienta . Klient ma prawo zrezygnować z naprawy. W takim przypadku obciąża się go jedynie kosztami  wysyłki jeśli sprzęt nie został dostarczony osobiście, a wysłany do serwisu.
5. W przypadku braku decyzji Klienta po upływie okresu wskazanego w pkt. 4 niniejszego rozdziału Serwis zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu sprzętu oraz na naliczenie opłat jak w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
6. Jeśli serwis stwierdzi niemożność dokonania naprawy, Klient ponosi takie same koszty jak w pkt. 4 niniejszego rozdziału.

V. Działania serwisowe

1. Zlecenie naprawy składa się z następujących etapów
1.1. Wypełnienie protokołu przyjęcia sprzętu
1.2. Nadanie numeru serwisowego
1.3. Diagnoza sprzętu
1.4. Ustalenie kosztów i przebiegu naprawy
1.5. Decyzja klienta o naprawie sprzętu, bądź nie. (Klient, który nie podejmuje się naprawy zostaje obciążony kosztami ujętymi w rozdziale IV pkt 4.)
1.6. Zakończenie naprawy – poinformowanie klienta o gotowości sprzętu do odbioru.
1.7. Wydanie, wysyłka sprzętu.
2. Czas naprawy ustalony jest indywidualnie. Zależny jest on od rodzaju usterki i dostępnych części zamiennych.
3. Serwis nie zwraca wymienionych części ,są one przekazywane do utilizacji
4. Serwis nie odpowiada za dane pozostawione na powierzonym mu sprzęcie do naprawy. Klient zobowiązany jest do zrobienia kopii zapasowej danych przed naprawą. Istnieje możliwość odpłatnego wykonania kopii danych przez serwis.
5. Za wykonanie usługi wystawiony jest paragon lub faktura.
6. Na usługi wykonane przez Serwis przysługuje 6 miesięcy gwarancji. Nie obejmuje ona systemów operacyjnych. Gwarancja może zostać utracona w przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych jeżeli takowe zostały umieszone na naprawianym sprzęcie, lub uszkodzeń mechanicznych, zalania, działania niskiej i wysokiej temperatury niedopuszczalnej dla danego urządzenia.
7. Jeśli podczas diagnozy sprzęt okaże się sprawny klient zostanie obciążony kosztami wymienionymi w pkt. 4 w rozdziale IV.
8. Klient rezygnuje z naprawy po wstępnej diagnozie ( patrz pkt. 4 rozdział IV)
9. Niemożność naprawy sprzętu ( patrz pkt. 6 rozdział IV )
10. Gdy podczas naprawy zostaną wykryte inne usterki niż podczas diagnozy wstępnej Serwis zobowiązuje się poinformować o tym fakcie klienta oraz o ewentualnych dodatkowych kosztach usunięcia danej usterki. Klient podejmie wówczas decyzję o ich naprawie lub zrezygnuje z naprawy. Jeśli klient nie zdecyduję się na naprawę nowo wykrytych usterek, a uniemożliwiają one naprawę pierwotnego problemu Serwis zastrzega sobie zwrócenie nie naprawionego sprzętu i obciążenie go kosztami wymienionych w pkt. 4 w rozdziale IV.
11. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem umożliwiającym odbiór sprzętu z Serwisu i musi zostać zwrócone Serwisowi podczas odbioru sprzętu z naprawy.
12. Reinstalacja oraz instalacja systemów operacyjnych i innych płatnych programów przeprowadzana jest na podstawie dostarczonych przez klienta licencji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za źródło legalności ich pochodzenia. Serwis nie ma uprawnień do kontrolowania legalności licencji dostarczonych przez klienta. Na życzenie klienta możliwa jest instalacja oprogramowania na licencji testowej, próbnej.
13. Po upływie 14 dni od zawiadomienia o gotowości sprzętu do odbioru, lub zwróconej przez kuriera paczki wysłanej do klienta Serwis ma prawo obciążyć klienta kosztami magazynowania sprzętu w kwocie 3 zł brutto za każdy dzień magazynowania.
14. Po upływie 90 dni od zawiadomienia o gotowości sprzętu do odbioru, lub zwróconej przez kuriera paczki wysłanej do klienta nieodebrany z serwisu sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne